خبرگزاری قاصدان آزادی:صبح روز چهارشنبه ۱۶فروردین ۹۶، زندانیان سیاسی بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراحی شاندیز در بند ۱۰زندان گوهردشت کرج٫ هنگام رفتن به بهداری برای رسیدگی به وضعیت جسمی شان با ممانعت مامورین زندان روبرو شدند. پس از این واقعه این دو زندانی سیاسی به زیر هشت رفته و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند که با استقبال و همدلی زندانیان دیگر روبرو شد. زندانیان عادی از این وضعیت بشدت خوشحال بوده و هریک به نوعی همراهی خود را نشان می دادند.

در پی اقدام این ۲زندانی سیاسی، فضای بند شلوغ و ناآرام شد و ماموران و زندانبانان با سراسیمگی و وحشت تمام به بند وارد شده و تلاششان بر این بود که اوضاع را آرام کرده و نگذارند که فضای ملتهب و جو ناآرام ادامه یابد و می خواستند که کنترل زندان را به دست بگیرند.