خبرگزاری قاصدان آزادی: بر اساس گزارشهای رسیده از زندان گوهر دشت کرج؛ ساعت ۱۶.۴۰دقیقه بعدازظهر دیروز شنبه ۲۴تیر ماه ۹۶؛ رئیس حفاظت زندان به‌نام یوسف مردی و افسر جانشین به‌نام میرزایی و چند تن از پاسدار‌های بندهای زندان به بهانه بازرسی به داخل بند ۴سالن ۱۲بند زندانیان سیاسی هجوم آوردند و اقدام به ضرب و شتم و بازرسی وسایل زندانی سیاسی رسول حردانی نمودند.

 زندانیان سیاسی شاهد ماجرا با فریادهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر میرزایی تلاش کردند که آنها را متوجه خود سازند تا دست از کتک زدن و با شوکر بر بدن دردمند این زندانی بردارند. اما ‘میرزایی’ در این ضرب و شتم و استفاده از شوکر از بقیه مصمم تر بود و بیشتر از فرمان آتش به اختبار تبعیت می کرد.