خبرگزاری قاصدان آزادی: در روزهای گذشته حداقل سه زندانی در شهرهای ارومیه، مشهد و مراغه اعدام شدند.

صبح روز سه‌شنبه ۹ آبان ماه، حکم یک زندانی که با حکم قصاص آخوندی به اعدام محکوم شده بود در زندان مراغه اجرا شد.بر اساس گزارشهای منتشره نام این زندانی «هوشنگ دلیجان» ۲۹ ساله و اهل هشترود بوده است. وی از چهار سال پیش به اتهام قتل در شهر مراغه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس گزارش دیگری صبح روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی ارومیه (دریا) اعدام شد. نام این زندانی توحید محمدباقرلو حدود ۳۰ ساله و اهل خوی محرز شده و از حدود شش سال پیش در زندان بسر می‌برد.

درگزارش دیگری از روزنامه حکومتی خراسان صبح روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه یک زندانی به نام «م. ت» با حکم قصاص آخوندی در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) اعدام شد.