خبرگزاری قاصدان آزادی: صبح روز ٣ آبان٩٦ حکم اعدام یک متهم با اسم اختصاری ش ن که جوانی ٢٦ساله بود، در یکی از شهرهای استان کرمان به اجرا در آمد.

اجرای این حکم، برای زهر چشم گرفتن از مردم در جهان آباد فهرج در ملاءعام انجام شد.

شهرستان فهرج یکی از شهرستان‌های استان کرمان است.

اجرای اعدام در ملا عام از شنیع ترین اشکال شکنجه برای کسانی است که در انجام این اقدام شرکت میکنند. بار دیگر درخواست میکنیم، این نمایشات کثیف غیر انسانی را تحریم کنید و شرکت در اینگونه مراسم را به خود حکومتیان واگذار کنید. رقص مرگ جوانان بر چوبه های دار دیدن ندارد و از دیدن آن بپرهیزید و بخصوص از رفتن جوانان و کودکان به این مراسم اکیدا خودداری کنید.