خبرگزاری قاصدان آزادی: به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یک زندانی توسط زندانبانان ولی فقیه مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفته و سپس به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان انتقال و در آنجا نیز شکنجه شد. سرانجام وی برای رهایی یافتن از اعمال ضدبشری دست به خودکشی زد.

زندانی عیسی براهویی حدودا ۲۲ ساله بیش از یک هفته پیش در بند۱ زندان مرکزی زاهدان مورد شکنجه و ضرب وشتم و اذیت و آزار فردی به نام مالکی رئیس بند ۱ زندان مرکزی زاهدان قرار گرفت .
این شکنجه گر پس از اعمال وحشیانه دستور داد که این زندانی بی دفاع را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی منتقل نمایند و در آنجا هم مورد شکنجه پاسداربندهای این شکنجه گاه قرار گرفت .
این جوان ٢٢ ساله، یک هفته پیش ،پس از انتقال به سلول انفرادی برای پایان دادن به درد و رنج و شکنجه های وحشیانه اقدام به خودکشی نمود و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست.
زندانبانان ولی فقیه بطور سیستماتیک و مستمر اقدام به شکنجه که بعضا منجر به مرگ زندانیان می شود می نمایند ولی زندانیان بی دفاع هیچگونه حقی برای دفاع از خود ندارند و هیچ کسی پاسخگوی آنها نیست.