خبرگزاری قاصدان آزادی: صبح امروز یکشنبه ،پس از اعدام جنایتکارانه یک زندانی، زندانبانان با وارد کردن یک دستگاه ارگ موسیقی به داخل بند جوانان شروع به نواختن ارگ و ابراز شادمانی کردند که زندانیان هم نسبت به این اقدام کثیف قاتلین واکنش نشان داده و اعتراض کردند.

صبح روز یکشنبه ١٢شهریور ۹۶، یک زندانی بنام عادل کریمی با حکم قصاص آخوندی در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد.وی متاهل و دارای دو فرزند دختر و پسر بود.عادل کریمی صبح روز گذشته به انفرادی منتقل شده بود.
پس از این جنایت زندانبانان با وارد کردن یک دستگاه ارگ موسیقی به داخل بند جوانان شروع به نواختن ارگ و ابراز شادمانی کردند.
زندانیان نسبت به این اقدام کثیف قاتلین واکنش نشان داده و اعتراض کردند. حرف زندانیان به قاتلین این بوده که به چه حق زندانی را اعدام میکنید و با آوردن ارگ به داخل بند باعث آزار و اذیت زندانیان میشوید شما هیچ بویی از انسانیت نبرده اید!
در اینجا جنایتکاران مجبور میشوند که دستگاه ارگ و نوازنده را از بند جوانان خارج کنند.
یکی از زندانیان گفت این اقدام جنایتکارانه تنها و تنها در جهت تضعیف روحیه جوانان زندانی بوده است! و میخواهند بگویند که جان شما ارزشی ندارد و مرگ شما باعث شادمانی میشود که ما هم خوب جوابشان را دادیم!