خبرگزاری قاصدان آزادی: روز هشتم شهریور ۹۶ سه زندانی در زندان مرکزی اردبیل به دار آویخته شدند. این سه جوان به نامهای فردین حسینی، مسعود ولی زاده و نورالدین احمدی بودند که در محوطه زندان اردبیل دار زده شدند.

فردین حسینی ۳۱ ساله؛ مهندس شیمی و مجرد بود. مسعود ولی زاده دارای یک فرزند بود. هر سه زندانی اعدام شده از ساکنین شهر اردبیل بودند.

خانواده زندانیان میگویند این سه زندانی اعدامی را مسولین زندان اردبیل به سلولهای انفرادی برده و با دستبند و پابند بسته اند بعد به خانواده های آنها اعلام کردند که به دیدار فرزند و بستگان خود بروند خانواده های این زندانیان از ساعت ۴ صبح تا ۷ در مقابل زندان در انتظار ملاقات ایستادند در حالیکه در نهایت به آنها فقط ۵ دقیقه زمان برای آخرین ملاقات داده شد.

خانواده ها با دیدن وضعیت فرزندانشان قبل از اعدام با دستبند و پابند به شدت آشفته و معترض بودند. مادر یکی از زندانیان به اصرار از سرباز نفر همراه فرزندش خواسته بود که دستبند وی را باز کنند که بتواند فرزندش را در آغوش بگیرد ولی اجازه این کار را نداده بودند.

به گفته حاضرین در صحنه صدای فریادهای خانواده ها هنگام اعدام فرزندانشان تمامی محوطه زندان را فراگرفته بود و همه زندانیان به وضوح صدای آنها را می شنیدند. مسئولین زندان از ترس واکنش خانواده ها و زندانیان فضا را به شدت امنیتی کرده بودند. حدود سی تا چهل مامور اعم از سرهنگ نیروی انتظامی؛ نیروهای حفاظتی و انتظامی برای جلوگیری از واکنش خانواده ها در محوطه آماده مقابله با آنها ایستاده بودند.