خبرگزاری قاصدان آزادی: بر اساس گزارشهای رسیده، دو زندانی از چهار زندانی منتقل شده به قرنطینه زندان در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۸ شهریور ماه ۹۶ در زندان مرکزی اردبیل اعدام شدند.

زندانیان اعدام شده؛ فردین حسینی و مسعود ولی زاده هر دو از ساکنین شهر اردبیل بوده و مدت ۴ سال در این زندان در انتظار اعدام بودند. فردین حسینی ۳۱ ساله و مجرد و مهندس شیمی بود.

از اسامی و سرنوشت دو زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.