چهار سال دیگر به همین روزگار ٣٨ ساله افزوده می گردد!

چهار سال دیگر دایره ی سفرهای استانی می چرخد و آنان هم چنان پشت به زین می تازند و ما زین به پشت، دور خود می چرخیم!
چهار سال دیگر حاکمان این سرزمین توبره هایشان از منابع ملی غنی تر می گردد و مردم هم چنان اندر خم یک کوچه، روزگار می گذرانند!
چهار سال دیگر چشمانمان به عبور حکمرانان غارتگر از خطوط ویژه عادت می کند!
چهار سال دیگر به تمامی این چهار سال ها اضافه می گردد و ما تنها لبخندی را بر گوشه ی لب می نشانیم و فراموش می کنیم تا شور و هیجان کاذب چهار سال بعد فرا رسد...!

کاریکاتور جدید و یادداشتی از آتنا فرقدانی