جمله ی رای نمی دهیم دو واژه ی "حق انتخاب" در آن مستتر هست...سوال من این است که آیا "انتخابات آزاد" وجود دارد که رای دادن یا رای ندادن از اهمیتی برخوردار باشد؟!
بهتر نیست بگوییم تا "انتخابات آزاد رای نداریم؟!"

"Presidential election in Iran"

Why some Iranians say "we won't vote?!" The sentence we won't vote implies the privilege of being able to choose. My question is do we have" democratic elections" in Iran to make a difference between voting and not voting?!! Is it not that " we do not have votes rather than democratic elections?!"