چهار قاتل، سه آدمکش، دو جانی
یکی را برگزین گر میتوانی

برگرفته از صفحه فیسبوک هادی خرسندی