خبرگزاری قاصدان آزادی: «اتحاد زندانیان سیاسی» ضمن تحریم نمایش انتخابات از مردم ایران میخواهد که به درخواستهای عاجزانه خامنه ای برای شرکت در این انتخابات که ازطریق بلندگوی استعماری آیت الله بی بی سی هم بازپخش میشود بی اعتنا بوده و باعدم شرکت خود در خیمه شب بازی که از پیش مهندسی شده به جهانیان نشان دهند که از شعور سیاسی برخوردار و به جنایتهای این رژیم اشراف دارند.

متن بیانیه «اتحاد زندانیان سیاسی» در زیر آمده است:

تحریم نمایش انتخابات پاسخی مناسب به سی وهشت سال قتل و اعدام و تجاوز

شرکت درانتخابات با هرانگیزه ای و به هر بهانه ای رای مستقیم به خامنه ای است ولاغیر
هموطنان؛ مردم غیور ایران همانطور که درمناظره های منتخبان خلیفه ارتجاع دیدید و شنیدید همه مسئولان طراز اول این نظام ازهر دو جناح دستانشان به جنایت و چپاول آلوده و نقش تعیین کننده ای در نهادینه کردن فساد و جنایت داشته و دارند.
جناح فاشیستی رئیسی – قالیباف حریف خود را به حمایت از ۴ درصدی ها؛ حقوقهای نجومی ورانت خواری متهم میکند و جناح حیله گر روحانی؛ جهانگیری حریف خود را به ۳۸ سال قتل و اعدام و راه اندازی شبکه عظیم قاچاق در سراسر کشور متهم میکند.
این درحالی است که بدرستی درهمه این فسادها و جنایتها هردوجناح شریک و دست اندرکار بوده اند.
ورود عنصر جنایتکاری همچون رئیسی برای غصب پست ریاست جمهوری بیانگر ماهیت ونگرش مسلط همه سردمداران این رژیم برای ارتقاء مقام درنظام آخوندی است. شقاوت وجنایت عامل اصلی ترقی درنظام و محبوب بودن درچشم خلیفه ارتجاع است و نه صلاحیت و تخصص.
هموطنان!
مناظره اخیر بطور روشن و شفافی چهره پوسیده و ورشکسته رژیمی را به نمایش گذاشت که هر دو جناحش در همه مصائب بوجود آمده نقش مشترک ومساوی دارند. دقیقا بهمین خاطر است که خلیفه ارتجاع خامنه ای به مردم میگوید مهم نیست به کدام کاندید رای میدهید مهم این است که در انتخابات شرکت کنید.

اتحاد زندانیان سیاسی همصدا با زندانیان شجاع دربند به مردم ایران هشدار میدهد که رژیم آخوندی تلاش میکند شمارا با زبده ترین خطیبان و با پیچیده ترین فریبها به پای صندوقهای رای بکشاند تا در سایه این حضور به همان کارهایی ادامه دهد که در ۳۸ سال گذشته انجام میداده است.
خامنه ای در حالی از مردم ایران طلب رای میکند که حرف زدن راجع به قتل عام ۶۷؛ جنایات سپاه پاسداران ؛ دخالتهای رژیم در کشورهای منطقه و فشار و شکنجه ای که بر زندانیان سیاسی وارد میشود را برای کاندیداهای منتخب خودش ممنوع کرده است. او بخوبی میداند که اگر بحث دادخواهی ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی درسال ۶۷ عمومی شود دودمانش برباد خواهد رفت.
اتحاد زندانیان سیاسی ضمن تحریم این نمایش از مردم ایران میخواهد که بدرخواستهای عاجزانه خامنه ای برای شرکت در این انتخابات که ازطریق بلندگوی استعماری آیت الله بی بی سی هم بازپخش میشود بی اعتنا بوده و باعدم شرکت خود در خیمه شب بازی که از پیش مهندسی شده به جهانیان نشان دهند که از شعور سیاسی برخوردار و به جنایتهای این رژیم اشراف دارند.
ما همچنین به این باور هستیم که عدم حضور مردم دراین انتخابات طمع استعمارگران غربی نسبت به منافع مردم ایران را ضعیف و حمایتهای پیدا و پنهانشان را از این رژیم از بین میبرد.

اتحاد زندانیان سیاسی