خبرگزاری قاصدان آزادی : بنا به گزارش رسیده ، يك دست فروش جوان به نام مهدی عفراوی  در بازار نادري اهواز بعد از جمع آوري بساط دستفروشی اش توسط مأموران شهرداري اهواز، از فرط بی چارگی و فقر و دیگر مشكلات زندگی که گریبان گیر مردم طبقات محروم جامعه را گرفته است ، خود را زير قطار انداخت و جان باخت.


فقر ، بیکاری ،سرکوب ، دلایل اصلی خودکشی های روز افزون در رژیم چپاولگر آخوندی است.